แนะนำ อาชีพทางด้านศิลปะ

แนะนำ อาชีพทางด้านศิลปะ วันนี้ jubtadoo ได้หาคำตอบมาให้แล้ว ”อาชีพที่น่าสนใจทางด้านศิลปะ การออกแบบ” พร้อมทั้งยังมีรายชื่อคณะที่เปิดสอนเกี่ยวกับทางด้านศิลปะมาบอกน้อง ๆ ที่มีความสนใจทางด้านนี้กันด้วย

1. อาชีพจิตรกร

อาชีพจิตรกร

ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์ ก็ได้ และจะต้องมีความสนใจในงานศิลปะ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น

คุณสมบัติของจิตรกรที่ดี

ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการสูง และสามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ พร้อมทั้งยังจะต้องมีความถนัด มีความรู้ทางด้านศิลปะเป็นอย่างดี มีความชื่นชอบ สนใจ ในวรรณคดี ดนตรี และศิลปะ

ลักษณะงานที่ต้องเจอ

จะทำงานเกี่ยวกับการเขียนภาพทิวทัศน์ ภาพเหมือน ภาพหุ่นนิ่ง ภาพแบบแอบสแตรกท์ และภาพองค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกัน พร้อมทั้งลงสีภาพด้วย สีน้ำมัน สีน้ำ และสีอื่นๆ โดยจะต้องทำการร่างภาพองค์ประกอบเป็นเส้นโครงภายนอกลงบนผ้าใบ เพื่อเขียนภาพจากแบบ จากภาพภูมิประเทศ หรือจากความทรงจำ หลังจากนั้นจึงทำการลงสีภาพที่เขียนเอาไว้ นอกจากที่จิตรกรจะต้องเป็นคนที่เขียนภาพ ลงสีเองแล้ว ยังจะต้องทำการซ่อมบำรุงภาพที่มีความเสียหายหรือสีจืดจางอีกด้วย

แนวทางในการประกอบอาชีพ
 1. รับราชการ
 2. ทำงานในบริษัทเอกชน
 3. เป็นศิลปินอิสระ

2. อาชีพประติมากร

อาชีพประติมากร

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากจะประกอบอาชีพประติมากร สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทั้งในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเลย เช่น วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาเขตเพาะช่าง เป็นต้น ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

คุณสมบัติของประติมากรที่ดี

มีความรู้และความถนัดทางช่าง มีศิลปะ มีสุนทรียะ คือ การเข้าถึงความหมายและคุณค่าของงานทางด้านศิลปะ ชอบและสนใจในสิ่งที่สวยงามต่างๆ ทั้งทางด้านวรรณคดี ดนตรี และศิลปะ พร้อมทั้งยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ คนตรี ในทุกแขนงอีกด้วย ว่าแต่ละแขนงมีความเกี่ยวข้องหรือแตกต่างกันอย่างไร มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานแต่ละชิ้นให้มีความสวยงาม สมจริงมากที่สุด

ลักษณะงานที่ต้องเจอ

ทำงานศิลปะเกี่ยวกับ การปั้น สร้างหุ่นจำลอง อนุสาวรีย์ ภาพวาดหรืองานมัณฑนศิลป์ โดยทั่วไปจะเป็นแบบลอยตัวหรือแบบนูน ด้วยการแกะสลักหิน แกะสลักไม้ หรือปั้นด้วยดินเหนียว ต้องคัดเลือกวัสดุที่มีสัดส่วน และคุณภาพตามที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงทำการร่างแบบของงานที่จะทำ แล้วใช้ขี้ผึ้งหรือปูนพลาสเตอร์จำลองแบบตามอัตราส่วน วัดสัดส่วนด้านนอกจากแบบแล้ว เอาสัดส่วนจากแบบไปทำเครื่องหมายเป็นจุดๆ ลงบนแท่งวัสดุที่จะใช้ ใช้เครื่องมือที่พอเหมาะสลักหรือขึ้นรูป พยายามจัดเส้นและมวลให้อยู่ในตำแหน่งที่กลมกลืนและสวยงาม ส่วนในขั้นสุดท้ายทำการตกแต่งผิวให้เรียบร้อย

แนวทางในการประกอบอาชีพ

น้องๆ ที่เรียนจบทางด้านนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ครู-อาจารย์ ช่างปั้นหุ่น หรือจะประกอบอาชีพอิสระ ผลิตงานด้านศิลปะก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปั้นหุ่น การตกแต่งสถานที่ต่างๆ

3. อาชีพมัณฑนากร

อาชีพมัณฑนากร

การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพนี้ น้องๆ จะต้องมีพื้นฐานทางศิลปะและเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ เข้าศึกษาต่อคณะมัณฑนศิลป์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น สำหรับระยะเวลาตามหลักสูตรมีทั้งที่เปิดสอน 4 ปี และ 5 ปี ในระดับปริญญาตรี และ 2 ปี ในระดับปริญญาโท สามารถเลือกเสริมประสบการณ์ได้โดยการเข้าฝึกงานกับบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านนี้อยู่ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งของไทยและต่างชาติ

คุณสมบัติของมัณฑนากรที่ดี

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะงานและสภาพแวดล้อมของงานนั้นๆ มีทักษะและมีความเข้าใจทางด้านงานศิลปะในเชิงสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล สามารถเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ได้ ต้องเป็นนักตั้งปัญหาที่ดีและมีความละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงการมีรสนิยมที่ดีด้วย มีมนุษยสัมพันธ์ดีในการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย ชอบและสนใจสิ่งสวยงามด้านศิลปะ ดนตรี และวรรณคดี เข้าใจงานช่างเทคนิค เพื่อทำงานร่วมกันได้ในสาขาเกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งยังจะต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวของวงการ และการเปลี่ยนแปลงของศิลปะการออกแบบ ทั้งในด้านการตลาดและธุรกิจ

ลักษณะงานที่ต้องเจอ

ศึกษาโครงสร้างของงานและดำเนินการออกแบบตกแต่ง จัดหาเครื่องตกแต่งภายใน เพื่อตอบสนองงานนั้นๆ ให้ตรงเป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย ประเมินราคาและควบคุมการตกแต่งรวมถึงการติดต่อประสานกับผู้ทำงานระบบต่างๆ ตั้งแต่อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารสาธารณะ หรือสถานบริการที่มีลักษณะพิเศษ เช่น พิพิธภัณฑ์ สนามบิน เป็นต้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

มัณฑนากร เป็นอาชีพที่ต้องให้บริการ แนะนำ และแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ว่าจ้าง โดยน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อทางด้านนี้ จะต้องเป็นคนที่ความละเอียด ถี่ถ้วน และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ดี ส่วนรายได้ของอาชีพนี้ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาด้วย โดยอาชีพมัณฑนากร หรือนายช่างออกแบบตกแต่งภายในสามารถเลือกที่จะทำงานได้ทั้งในหน่วยราชการ สำนักงาน ห้างร้านต่างๆ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

4. ช่างเขียนแบบโฆษณา (ศิลปะไทย)

ช่างเขียนแบบโฆษณา (ศิลปะไทย)

สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 4 ปี หรือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 5 ปี เป็นต้น

ลักษณะงานที่ต้องเจอ

เขียนและออกแบบภาพเพื่อลงในหนังสือ วารสาร แผ่นป้ายโฆษณา แผนภูมิ ฉลากปิดภาชนะ ศึกษารายละเอียดต่างๆ หรือปรึกษางานกับผู้ควบคุมงาน หรือลูกค้า เพื่อพิจารณากำหนดความคิดที่จะออกแบบแผนภาพ และเนื้อที่ที่ใช้ในการเขียนภาพ ข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเขียนภาพ ทำความเข้าใจในข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะนำมาเขียนภาพแล้วนำเสนอลูกค้าเพื่อพิจารณาอนุมัติ และยังจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องเขียน เช่น ดินสอ หมึก สีน้ำมัน สำหรับนำมาเขียนภาพที่ต้องการอีกด้วย

คุณสมบัติของช่างเขียนแบบโฆษณาที่ดี
 1. เป็นผู้มีความสนใจและมีทักษะในวิชาศิลปะไทย
 2. มีนิสัยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางศิลปะไทย
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความอดทน
 4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะไทย
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
แนวทางในการประกอบอาชีพ
 1. ภาครัฐ รับราชการในหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่การทำงานหรือการให้บริการ เช่น ศูนย์สารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น
 2. ภาคเอกชน เข้าทำงานในบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์
 3. ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยการรับทำป้ายโฆษณาหรือออกแบบโฆษณาต่างๆ

5. ศิลปินสาขาทัศนศิลป์

ศิลปินสาขาทัศนศิลป์

มีความตั้งใจจริง มีความรู้พื้นฐานทางศิลปกรรม ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิด เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น โดยใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี คือ ในระดับปริญญาตรี และ 2 ปี ในระดับปริญญาโท นั่นเอง

ลักษณะงานที่ต้องเจอ

ผลิตผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางความงามและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

เป็นผู้มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ทางด้านศิลปะ มีทักษะในการนำเสนอความคิดอย่างมีรสนิยม มองการณ์ไกล และสามารถเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ได้

แนวทางในการประกอบอาชีพ

เป็นศิลปิน ความสำเร็จในอาชีพขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัว

แนะนี่เป็นเพียงไม่กี่อาชีพที่เราได้นำมาแนะนำ ยังมีอีกมากมาย สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบมาทางด้านศิลปะ ชอบแบบไหนก็เรียนแบบนั้น เน้นความสุขของตัวเองเป็นหลัก เวลาทำงานจะได้มีความสุขไปกับมัน 9 เรื่องต้องรู้ ก่อนเรียนศิลปะ

ชื่นชมงาน ART เพิ่มเติม : ชี้ 7 พิกัด เสพงาน ART ใจกลางกรุงเทพ